Lean-sanasto

Andon
Andon on signaali, ääni- tai valomerkki tai vastaava, jonka tuotannossa työskentelevä operaattori antaa kohdatessaan poikkeaman kuten työkalun tai koneen hajoamisen, virheellisen osan, osien puuttumisen, ei pysy tahdissa, virhe pitää korjata tai vastaavaa. Andonin avulla voidaan myös pyytää apua muilta jotta prosessi ei pysähtyisi. 

Arvoa lisäävät aktiviteetit 
Kaikki aktiviteetit jotka muokkaavat tuotetta eteenpäin kohti sitä jonka asiakas on tilannut. Arvoa lisäämätön toiminta Aktiviteetit jotka eivät lisää lopputuotteen arvoa esimerkiksi muotoilun, toiminnallisuuden tai ominaisuuksien muodossa. Arvoa lisäämättömiä aktiviteetteja ovat varastointi, kuljettaminen, jonottaminen, käsittely, koneiden korjaaminen jne. 

Arvovirta 
Arvovirta muodostuu kaikista aktiviteeteista jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Arvovirtaan kuuluu sekä arvoa lisääviä ja arvoa lisäämättömiä aktiviteetteja. 

Arvovirtakuvaus – Value Stream Map 
Arvovirtakuvaus on visuaalinen kuvaus miten materiaalit ja informaatio virtaa kohti asiakasta. Se sisältää laskelmat total cycle timesta ja arvoa lisäävästä ajasta. Arvovirtakuvaus tehdään yleensä kahtena versiona kuvaamaan sekä nykytilaa että tavoiteltua tilaa. 

Asettaminen 
Prosessi jossa tehdään muutokset liittyen yhden tuotteen valmistamisesta toiseksi tuotteeksi. Asettamisessa on sekä sisäisiä että ulkoisia elementtejä. 

Asetusaika 
Asetusaika on ajallinen kesto joka tarvitaan kun viimeinen hyvä tuote tuotantoerästä ja ensimmäinen hyvä tuote seuraavasta tuotantoerästä. Asetusaikaan tulee sisällytää myös mahdollinen tutkinta-aika, joka tarvitaan vahvistamaan asetusta seuraavan tuotteen vastaavuudesta siihen mitä halutaan tuottaa. 

Autonomaatio 
Autonomaatio on japaninkielisen tarmin Jidoka käännös. Sillä tarkoitetaan inhimillisen älyn kytkemistä koneeseen joka pysähtyy mikäli ongelmia esiintyy. 

Ennakoiva huolto – Total Preventative Maintenance, TPM 
Ennakoiva huolto pyrkii varmistamaan että tuotantolaitteet ovat luotettavasti operaattoreiden käytettävissä jotta koneiden rikkoontumiselta tai koneista aiheutuvista laatuvirheiltä vältytään. 

Gemba – Genchi Genbutsu 
Mene ja tarkastele ongelmaa käytännössä siellä missä sitä ollaan tekemässä. Oletus että ongelma on nähtävä käytännössä ennen kuin se pystytään ratkaisemaan. 

Heijunka 
Heijunka liittyy työn määrän säätelyyn tuotantosuunnitelmassa määrän ja valikoiman osalta tiettynä ajanjaksona. Se on edellytys kyvylle tuottaa juuri oikeaan aikaan (JOT). Heijunkaa hyödynnetään välttämään liiallista eräajoa eri tuotetyyppeihin ja tuotantomääriin liittyen. 

Hoshin 
Hoshin liittyy tavoitteisiin ja keinoihin sekä priorisointiin pyrkimyksenä viedä organisaatio uudelle suoritustasolle. 

Hukka 
Kaikki mikä ei lisää arvoa lopputuotteeseen tai palveluun asiakkaan näkökulmasta. Aktiviteetti josta asiakas ei haluaisi maksaa jos tietäisi että sitä tehdään. Hukka voidaan ryhmitellä erilaisiin alaluokkiin. 

Imuohjaus 
Imuohjaus on tuotannon ohjauksen muoto jossa tuotteita valmistetaan vain jos asiakkaat niitä tilaavat. 

Jatkuva parantaminen 
Jatkuvan parantamisen käytänto pyrkimyksenä tehdä asiat paremmin, nopeammin, tuottavammin tai halvemmalla. 

Jatkuva virtaus 
Tavarat tai puolivalmisteet liikkuvat tuotantojärjestelmässä ilman että niitä kootaan yhteen tuotantoeriksi. 

Jidoka 
Jidokasta käytetään myös termiä autonomaatio. Siihän inhimillinen äly yhdistetään koneeseen joka pysähtyy kun ongelmia ilmenee. Jidoka viittaa kykyyn keskeyttää tuotanto ihmisvoimin tai koneellisesti mikäli ilmenee koneen toimintahäiriö, laatuvirhe tai muu vastaava. Jidoka auttaa estämään päästämästä virheellisiä suoritteita eteenpäin arvovirrassa, tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia ja rakentamaan laatua tuotantoprosessiin. 

Juuri oikeaan tarpeeseen (JOT) – Just in Time (JIT) 
Juuri oikeaan tarpeeseen antaa asiakkaille sitä mitä he haluavat, silloin kun he sitä haluavat tietyn laatuisena hyödyntäen mahdollisimman vähän voimavaroja (koneet, työvoima, tila ja kesken olevat työt (WIP)). 

Juurisyy 
Ongelmanratkaisuun kuuluu usein niin sanottu juurisyyn analyysi, jonka avulla selvitetään tapahtuman välittömät syyt sekä tapahtuman syntyyn oleellisesti vaikuttaneet tekijät. Tapahtumien juurisyiden selvittäminen on tärkeää puutteiden korjaamiseksi ja tapahtumien toistumisen estämiseksi. 

Kaizen 
Kaizen voidaan kääntää kahdesta japanin kielisestä termistä Kai – muutos ja Zen – hyvä. Kaizenit ovat keino jatkuvan parantamisen toteuttamiseen hukan eliminoimiseksi.Liittyy jatkuvaan parantamiseen jossa hukkaa (Muda) eliminoidaan yksi kerrallaan mahdollisimman pienin kustannuksin. Kaizeneihin osallistuvat kaikki organisaation jäsenet, eivät pelkästään niihin erikoistuneet organisaatiokehittäjät. 

Kanban 
Kanban on japanin kielinen termi joka tarkoittaa signaalia. Kanban liittyy visuaalisiin työkaluihin jotka kuvaavat jonkun tarkasteltavan asian todellista tilaa. Sitä käytetään imujärjestelmässä signaloimaan koska tuotannon tulisi alkaa. Kanban voi saada eri muotoja (kortit, taulut, valot, korit jne.) Tuotannossa Kanbanit varmistavat että tuotannossa on riittävästi raaka-ainetta tai muuta työstettävää. 

Kapasiteetti 
Määrä joka pystytään tuottamaan 

Lean Enterprise 
Lean Enterprise kuvaa yritystä joka määrätietoisesti pyrkii eliminoimaan hukkaa kaikissa aktiviteeteissaan, ei pelkästään tuotannossa. 

Lean tuotanto 
Lean tuotanto pyrkii määrätietoisesti poistamaan hukkaa kaikista tuotantoon liittyvistä aktiviteeteista. Lean pyrkii tuottamaan tavaroita oikeaan aikaan, käyttäen mahdollisimman vähän voimavaroja; paremmin, nopeammin ja halvemmalla kuin kilpailijat. 

Läpimeno 
Läpimeno kuvaa miten työ etenee tuotannossa. Läpimenoaika (Lead time) Läpimenoaika kuvaa tarvittavaa aikaa tilauksen vastaanottamisesta tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. 

Massaräätälöinti 
Massaräätälöinti on tuotantomenetelmä joka painottaa suhteellisen pienten määrien tuotantoa kerralla vastaten asiakkaan määrittelemään, ainakin jossain määrin räätälöityyn tarpeeseen. 

Massatuotanto 
Massatuotanto liittyy hyvin vakioitujen tuoteiden suuriin tuotantomääriin. 

Muda 
Hukka eli tekijä joka ei lisää arvoa. Muda on aktiviteetti joka lisää kustannuksia lisäämättä tuotteeseen tai palveluun arvoa asiakkaan näkökulmasta. 

Mura 
Mura liittyy prosessin laadun, kustannusten ja läpimenon vaihteluun. 

Muri 
Muri liittyy siihen että joku on kohtuuton tai liian vaikea tehtäväksi. 

OEE 
OEE (Overall Equipment Effectiveness): Tuottavuutta mittaava tunnusluku, joka lasketaan käytettävyyden, nopeuden ja laadun tulona. Ongelmanratkaisu Käytäntö jossa määritellään ratkaisut tunnistettuihin ongelmiin ja siten mahdollistetaan korvaavat toimenpiteet prosessin, tuotteen tai palvelun osalta. Ongelmanratkaisu voi perustua joko loogiseen päättelyyn tai luoviin ongelmanratkaisun menetelmiin ja joissain yhteyksissä myös niiden yhdistelyyn. 

Pareto -kaavio 
Pareto -kaavio on graafinen esitystapa, joka ilmentää keskeiset tarkasteltavaan asiaan vaikuttavat syyt. PDCA Kehittämisen kehä jossa on neljä vaihetta (plan, do, check, act) 

Poke Yoke 
Japaninkielinen termi kuvaamaan virheiden estämistä. Poka Yokea hyödyntämällä yritetään estää virheellisten tuotosten tekeminen. Se liittyy edullisiin laadunvarmistustyökaluihin joita käytetään osana Jidoka järjestelmää 

Prosessin läpimenoaika (Cycle time) 
Aika jonka tietyn tehtävävän toistaminen vie alusta alkuun eli kun uuden tehtävän suorittaminen alkaa ja tämän jälkeisen samanlaisen tehtävän suorittaminen samalla koneella tai samassa prosessissa. Prosessin läpimenoaikaa ei tule sotkea läpimenoaikaan (Lead time) joka normaalisesti sisältää odotusajan prosessia ennen, aikana ja jälkeen. Pullonkaula Prosessin hitain vaihe, joka hidastaa koko prosessin etenemistä. 

Six Sigma 
Motorolan aikanaan luoma menetelmäkokonaisuus, joka pyrkii prosessien parantamiseen vaihtelun (varianssi) vähentämisen keinoin. Six Sigma ilmentää laatutasoa, jossa virheiden määrä on 4,3 virhettä miljoonasta. 

SMED 
SMED on lyhennelmä sanoista Single Minute Exchange of Dies. Tämä liittyy asetusajan vähentämiseen vaihdettaessa tuotannossa olevaa tuotetta seuraavaan. 

Standardoitu työ 
Standardoitu työ liittyy työn organisointiin parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Standardoituun työhön liittyy tahtiaika (Takt-time), työjärjestys ja tietty varasto tuotannossa tarvittavia raaka-aineita tai puolivalmisteita. 

Tahdistin 
Menetelmä prosessin tahdistamiseksi vastaamaan tahtiaikaa. 

Tahtiaika
Tahtiaika (Takt-time) on aika joka pitäisi kulua komponentin tuottamiseen yhteen lopputuotteeseen. Tahtiaika perustuu kuukausittaiseen tuotannon suunnitteluun. Päivittäin käytettävissä olevan ajan oletetaan olevan 100 % säännöllisestä työajasta. Tahtiaika pitää tuotannon aikataulussa. Sen laskentakaava on (Käytettävissä oleva työaika / Tilattujen tuotteiden lukumäärä). 

Tuottavuus 
Tuotetun hyödyn suhde panoksiin. 

Työntöohjaus 
Työntöohjaus on tuotannon ohjauksen muoto jossa tuotteita valmistetaan riippumatta siitä onko asiakastilausta jo olemassa. Valmistetut tuotteet menevät varastoon, josta ne aikanaan toimitetaan asiakkaille. 

Yhden kappaleen virtaus 
Yhden kappaleen virtaus on tuotantofilosofia, joka perustuu tuotteen siirtymiseen yhdeltä koneelta toiselle yksi kerrallaan ilman että väliin syntyy varastoa.

Copyright (c) 2019

MCS-Management Consulting Services Oy